ARQUITECTURA SOSTENIBLE INTEGRAL

Inici Gestio Documental
GESTIÓ DOCUMENTAL PDF Imprimeix

 

 

INFORME, DICTAMEN , PERITATGE, CERTIFICAT CERTIFICAT d'HABITABILITAT,...


Quan siguin necessaris coneixements tècnics i pràctics en matèria d’urbanisme, construcció, habitatge en general,... ja sigui a títol informatiu, valoratiu, per justificar davant asseguradores, tràmits amb la promotora, constructora, per desperfectes d’un tercer, vicis de la construcció,... I es vulgui tenir certesa del fet es pot fer necessària la presència d’un expert amb els coneixements corresponents en la matèria per tal de documentar-ho amb la major objectivitat possible.

 

 

Tant a nivell formal, com de fons no es el mateix un informe, un dictamen, un peritatge, un certificat, valoració,...

 

 

INFORME: Exposició per escrit de les circumstancies observades en el reconeixement de preus, edificis, documents,... o en l’examen de la qüestió considerada, amb explicacions tècniques, econòmiques,... A menys que s’hagin d’utilitzar en matèria judicial, en que prevalen altres inputs.

 

DICTAMEN: Opinió tècnica de la qüestió sotmesa a consideració i justificada respecte la base de l’informe. Podent ser utilitzats com a mitja de prova en matèria judicial.

 

PERITATGE: Emès per a un judici, sumari,... com a mitja de prova, després de l’examen dels fets relacionats amb l’edificació i/o el sòl sotmesos a apreciació. Argumentat a raó dels coneixements, experiència,... professional necessària per a discernir al respecte.

 

CERTIFICAT: Documents respecte el qual s’assegura dir veritat respecte un fet i/o circumstancia relacionada amb l’edificació i/o sòl.

 

CERTIFICAT d'HABITABILITAT: Document pel qual es certifica la consideració d'habitabilitat de l'habitatge amb el model normalitzat segons la normativa del moment. Depenen de l'any de construcció de l'habitatge i si va tenir o no cèdula amb anterioritat.

 


VALORACIONS CADASTRALS: El Cadastre Immobiliari és un registre administratiu depenent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en el qual es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials. Està regulat pel Test refós de la Llei del cadastre immobiliari, la inscripció en el mateix es obligatòria i gratuïta, característiques que el diferencien del Registre de la Propietat.

 

 

 
ARQUITECTURA SOSTENIBLE INTEGRAL Template by Ahadesign Potenciat per Joomla!