ARQUITECTURA SOSTENIBLE INTEGRAL

Inici Urbanisme
URBANISME PDF Imprimeix

 

URBANISME:


L'actual marc urbanistic està regular per:

 

  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refòs de la LLei d'Urbanisme, amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.


  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la LLei d'Urbanisme.

  • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refòs de la LLei del Sòl i Rehabilitació urbana.

 

 

 

SERVEIS:

· Anàlisi del marc legislatiu de la propietat –urbana i/o rural-, informe de valoració,...

· Dissenys i gestió de les diverses figures de planejament, tant públiques com privades.

· ...

 

DOCUMENTACIÓ:


 

o Plans d' urbanisme.

o Plans Parcials.

o Estudis de detall.

 
 

 
ARQUITECTURA SOSTENIBLE INTEGRAL Template by Ahadesign Potenciat per Joomla!